Колекция „Праистория – „КУЛТУРА МАРИЦА”

От края на VII  и началото на VI хилядолетие пр. Хр. в нашите земи, така нар. Широка Тракия, се откриват първите следи на уседнал живот и компактно население. Следите от  него са видими в жилищните могили, образували се от напластяване през хилядолетията на обитаване. Тези култури, като Култура „Караново”, „Долнослав”, „Юнаците” и „Култура Марица” са най-значимите примери от нашия регион.

Археологическата периодизация отнася културата на тези най-ранни прототракийски поселения към новокаменната (неолит) и каменно-медната (халколит) епоха. Основните оръдия на труда  и през двата периода са огладени каменни,  медните и костени сечива (като представените във. В  края на халколита съществена роля в бита  придобива глината. Именно в началото на неолита за пръв път се появяват, и то в огромно количество и изключителна направа ритуални и утелитарни керамични съдове, моделирани от глина и изпечени при температура над 600 градуса – изключително технологично откритие.  Наред с култивирането на житни растения и опитомяването на домашни животни, керамиката  внася принципни изменения в бита и религиозно-митологичната система на прототраките.

Култура „МАРИЦА” е ранно- и среднохалколитна археологическа култура в Тракия, пряко продължение на култура Калояновец (Караново IV). Носи името си от селищните могили  край река Марица.  Заселването на Европейския континент след ледниковия период става по два пътя – от делтата на река Марица на северо-запад и от делтата на река Дунав на запад. Тогава движeнието на хора и животни е ставало по речните корита, поради непроходимата растителност.

В почти всички изследвани селищни могили на Тракия са открити пластове от култура Марица. В поселенията й се срещат правоъгълни  сгради с дължина до 18 м., в които са живели цели фамилии  и жилищата са били групирани по начин не по-различен от по-късните селища, т.е. къща до къща. Основата на къщите и подовите им замазки са били изпичани на място, за да са устойчиви зимно време на влага. Над тази основа има конструкция от обмазан с глина плет. Някъде се виждат следи от укрепителни системи. В Култура Марица наблюдаваме началото на  рудодобива и металургията.  Керамиката е богато украсена с врязан графитен и полихромен орнамент, който е много характерен със специфичната си украса и изящност. Последните етапи от развитието на Култура Марица отразяват прехода към късния халколит в Тракия, когато керамиката добива масов характер.

Керамичните съдове са най-верния „часовник” на късната праистория. Те са носители на информация, даваща ни  данни за ритуалите, вярванията и традициите на производство, форма и украса. Броят и характерът на тези признаци са специфична особеност за определен регион, селище или област за конкретен  дълъг период от време. Развитието на керамичните форми и тяхната украса е сравнително динамичен процес, зависим от природните ресурси.

Преходът от неолит към халколит е плавен,  появата на орнаментираните с графит съдове  са отражение на началото на добива и обработката на медта. Въвеждането в употреба на първия метал – мед, води постепенно до подмяна на материала с който се изработват ритуалните съдове. Изработката им става от мед, сребро, злато, а керамиката добива  масово-битов характер.

Споделете това: